Bakgrund

North East Cargo Link (NECL) -samarbetet startades i 1996 med syfte att utveckla och marknadsföra den öst-västliga mittnordiska transportkorridoren till globala marknader.

Under NECL I (2003–2006) formade man en strategi för “North East Cargo Link”, vilken innehöll förslag på åtgärder för eliminering av flaskhalsar och saknade länkar inom korridorens transportinfrastruktur, samt förbättringar av intermodalitet genom att inrätta kombiterminaler på lämpliga ställen i korridoren.

Transportkorridorens möjligheter och nytta

Den öst-västliga mittnordiska transportkorridoren erbjuder ett miljövänligt och kostnadseffektivt alternativ för transportörer.

Näringslivet och industrin är beroende på väl fungerande kommunikationer både i såväl Mittnordenregionen som i hela Östersjöregionen. Exportindustrin behöver effektiva transportlösningar för att kunna fungera på internationella marknader i Europa och de ständigt växande marknaderna i Baltikum. Man måste bättre koordinera transportnätverk på gränsöverskridande samarbets nivå och ta hänsyn till kompletterande regionala förbindelser.

Dessutom är Norra Europas transportsystem överbelastat då ständigt växande transportmängder på vägarna skapar trafikstockningar, föroreningar och långa leveranstider. Detta leder i sin tur till förseningar och ökade kostnader för transporterna.

Att flytta transporter från vägarna och dieseltågen till Mittnordens Gröna Transportkorridor ( “Mid Nordic Green Corridor”) kan även antas kraftigt minska emissioner främst i form av betydande minskningar av CO2 utsläpp.

Projektperiod 2010-2013

Aktiviteter

NECL II -projektet implementerar (den tidigare gjorda) strategin genom…

  • förstudier för investeringar
  • utveckling av transportlösningar
  • vidareutveckling av ett transportmatchningssystem (IKT/ICT-portal)

Utvecklingsåtgärderna koncentreras på

  • förbättring av vägar och järnvägar
  • intermodala lösningar
  • utveckling av ett IKT-system för att optimera godstransporter i korridoren, och
  • medverkande av en hållbar, miljövänlig mittnordisk öst-västlig ”Green Corridor”

Projektledare och partners

Projektet hade 22 partners från Mittnordenregionen, i Sverige, Finland och Norge. Länsstyrelsen Västernorrland är projektledare.

Projektets partners representerar bl.a. transportmyndigheter i alla de tre länderna, Länsstyrelser och Landstingen i Västernorrland och Jämtland, Landskapsförbund i Finland, Fylken i Norge (Sör- och Nord Tröndelag), Mittuniversitet i Sverige, ett antal kommuner i alla tre länder, samt Mittnordenkommittén.

Projektets viktiga stödpartners, t.ex. trafikverken i Sverige, Norge och Finland, Nordiska Ministerrådet och den ideella föreningen NECLA.

Senast ändrad: 26 mars, 2019