De nordiska länderna är eniga om att arbetet för en hållbar utveckling är en av de viktigaste utmaningarna vi står inför. Globaliseringen, utvecklingen av informationssamhället, den åldrande befolkningen samt ohållbara konsumtions- och produktionsmönster med konsekvenser som bland annat klimatförändringar innebär både utmaningar och möjligheter för de nordiska länderna. För att bemöta dessa utmaningar och utnyttja möjligheterna krävs det samnordiska tvärsektoriella insatser, som integrerar principen om en hållbar utveckling. I tidsperioden 2017 – 2020 arbetar Nordiska ministerrådet primärt med programmet ”Generation 2030”, för att främja genomförandet av Agenda 2030 i Norden.

Globala mål för hållbar utveckling

Världen har 2015 antagit 17 globala mål för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling och att verka för att de uppnås till 2030.

Bild från Sida
Senast ändrad: 21 mars, 2019