Antagen vid Mittnordenkommitténs vårmöte i Vasa 2018-06-08

Mittnordenkommittén 2.0 – en gränsbrytande arena för lärande,
samverkan och påverkan om balanserad utveckling mellan land och stad

De nordiska länderna har en lång historia av samarbete inom det regionalpolitiska området. Samarbetet bygger på en insikt om att gemensamt lärande och gemensamma lösningar är avgörande för att tillsammans uppnå resultat som bidrar till en hållbar utveckling av Nordens regioner. Grunden för det nordiska samarbetet, den nordiska nyttan och ett nordiskt mervärde är att det finns stora likheter mellan de nordiska länderna som skapar förutsättningar för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Balanserad utveckling mellan land och stad 
Mittnordens regioner utgör till stor del av landsbygd med likartade utmaningar kring bland annat infrastruktur, demografi, kompetensförsörjning och urbanisering, men också med möjligheter i form av exempelvis smart specialisering och digitalisering. Balanserad utveckling mellan land och stad ska därför vara ett övergripande tema för Mittnordenkommitténs verksamhet. 

Mittnordenkommittén ska vara en öppen lärande arena för politiker och andra beslutfattare. Lärandet har ett nordiskt mervärde då det systematiskt tar sitt avstamp i samarbete mellan de gränsregionala medlemmarna och aktörerna i de tre länderna. Med ett sådant lärande som grund blir Mittnordenkommittén en arena för positionering, påverkan och policyformuleringar regionalt, nationellt och på den nordiska nivån. Mittnordenkommittén ska vara en kritisk massa av politik och expertis som har en gemensam utmaning – hur åstadkomma balanserad utveckling mellan land och stad och därigenom uppnå en hållbar regional utveckling. 

Nordiska rådets samarbetsprogram för regional utveckling och planering 2017 – 2020
Mittnordenkommittén ska ha en fortsatt nära koppling till Nordiska rådet/Nordiska ministerrådet och andra gränskommittéer. Temat balanserad utveckling ansluter till Nordiska rådets samarbetsprogram för regional utveckling och planering 2017 – 2020 med tre gemensamma teman identifierade:

  • Hållbar landsbygdsutveckling
  • Innovativa och resilienta regioner
  • Hållbara städer och stadsutveckling

Förutom den nordiska nivån ska Mittnordenkommittén även förhålla sig till den europeiska nivån och EU 2020-strategin. Den europeiska EU 2020-strategin bygger på en innovationsbaserad tillväxt där regionernas verktyg bland annat är att genom smart specialisering utveckla de egna styrkeområdena. 

Mittnordenkommitténs arbetssätt, struktur och organisation förändras för att bli en öppen arena för lärande. Kommitténs medlemmar bör involveras i aktiviteter mellan de formella mötena. Kommittén bör presentera resultat och best practise genom årliga återkommande konferenser och seminarier. Årliga handlingsplaner blir ett viktigt redskap för att konkretisera intentionerna i den strategiska inriktningen. 

Infrastruktur
Samarbetet inom infrastruktur är viktigt. Mittnordenkommittén bevakar strategiskt och proaktivt medlemmarnas samlade intressen i hela geografin. Inriktningen är att utveckla en gemensam nordisk infrastrukturplanering med ett tydligt öst-västligt perspektiv.

Kultur
Samarbetet inom kulturområdet är viktigt. Detta samarbete är väl etablerat med stor delaktighet från medborgarna. Kultursamarbetet återspeglar på ett framgångsrikt sätt gemensamma grundläggande demokratiska värderingar. Inriktning för samarbetet ska vara att åskådliggöra vilken roll kulturen i Mittnorden har i balansen mellan land och stad och i den nordiska modellen för att bygga ett samhälle. 

De årliga mittnordiska kultur- och hållbarhetspriserna är viktiga verktyg för att uppnå intentionerna med strategin och för att förankra kommittén runt om i Mittnorden. 

Senast ändrad: 30 juni, 2020