Mittnordenkommittén
Mittnordenkommittén är ett politiskt nätverk bestående av ledamöter från medlemsregioner i Mittnorden belägna från den ryska gränsen i öst till Atlanten i väst. I det samarbetet ingår även partners som kommuner, intresseorganisationer och myndigheter. Samarbetet är baserat på gemensamma regionala utvecklingsintressen med avsikt att främja hållbar utveckling och tillväxt i Mittnorden.

Samarbetsorganisation
De nordiska samarbetsministrarna beslutar om fördelningen av den årliga budgeten för Nordiska ministerrådet. Nordiska ämbetsmannakommittén för regionalpolitik ansvarar för regionalsektorns budget och beslutar om tilldelningen av de nordiska medlen till gränskommittéerna. De nordiska medlen är avsedda att främja basverksamhet i gränskommittéerna. De nordiska medlen skall framförallt bidra till att upprätthålla den institutionella infrastrukturen i det gränsregionala samarbetet i Norden.

Mittnordenkommitténs mål är:

  • att verka för balanserad utveckling mellan land och stad utifrån gemensamma mittnordiska erfarenheter.
  • att vara en öppen lärande arena som kan bli en bas för positioneringar, påverkan och policyformuleringar
  • att vara en engagerad part i det nordiska samarbetet tillsammans med Nordiska ministerrådet och andra gränskommittéer

All verksamhet inom Mittnordenkommittén ska skapa nordisk nytta. Aktiviteterna ska främja regionernas gemensamma ambitioner i att bryta ned gränshinder, förbättra de öst-västliga kommunikationerna, främja kultur och upplevelsenäringarna och nordisk gemenskap samt främja en hållbar utveckling.

Senast ändrad: 30 juni, 2020