Nordiskt utskott vill storsatsa på transportsamarbete

Nordisk strategi för transporter, förstärka uppdrag till nationella transportmyndigheterna, stärka de öst-västliga förbindelserna och förbindelserna i Mittnorden och ett nytt nordiskt ministerråd för transportfrågor. Det är några förslag inom transportsektorn som Nordiska rådets tillväxtutskott vill satsa på.

Förslagen finns med bland de nordiska trafiksatsningar som Utskottet för tillväxt och utveckling i Norden diskuterade vid sitt möte i Tromsø den 26 juni.

Utskottet vill också att det tas fram en vitbok med strategier för nordiskt transportsamarbete och att Norden gemensamt agerar gentemot EU i förhållande till TEN- (Trans European Network-Transportation) för att få nordliga rutter med på prioriterade stråk.

– De nordiska statsministrarna har deklarerat att Norden ska vara världens mest integrerade region. På många områden ser det redan ut så, men transportsektorn är inte ett sådant område.

Gränskryssande transporter är en viktig fråga för tillväxtutskottet, som betonar att transportsektorn har stor betydelse för klimatet, sysselsättningen och tillväxten i hela Norden. Utskottet beklagar att Ministerrådet för transport lades ner 2005 och menar att det lett till att Norden i dag saknar ett strukturerat forum för dialog mellan regeringarna i frågor som rör infrastruktur ur ett nordiskt och gränskryssande perspektiv.

Tillväxtutskottet håller som bäst på att ta fram ett så kallat positionspapper där man listar de mest prioriterade transportfrågorna. Innehållet i papperet diskuterade på mötet i Tromsø och meningen är att det ska godkännas vid utskottets möte i september.

På mötet diskuterade utskottet också turism och uttryckte stor tillfredsställelse med att de nordiska näringsministrarna vid sitt möte i Bergen i maj beslutade om ökat nordiskt samarbete inom turism, en fråga som tillväxtutskottet prioriterar högt.