Gränskommittén skall bidra till att utveckla det gränsregionala samarbetet i Norden och bidra till Nordiska ministerrådets sekretariats arbete med gränsregionala utmaningar.

Mål och förväntade resultat

Gränskommitteerna skall bidra till att

  • Samla lokala och regionala aktörer
  • Samla idéer, skapa nätverk och ekonomiska resurser till det gränsregionala samarbetet
  • Utifrån det nordiska ekonomiska bidraget utgöra den institutionella infrastrukturen för det lokala och regionala gränsöverskridandesamarbetet.
  • Identifiera och bryta ner gränshinder som skapats av att det finns riksgränser inom en funktionellt sammanhängande region.
  • Stödja regional utveckling, innovation och tillväxt i ett hållbart perspektiv.
  • Säkerställa lokal och regional förankring av det gränsregionala arbetet.
  • Bidra till Nordiska ministerrådets sekretariats arbete med gränsregionala utmaningar
  • Bidra till att förverkliga målen för MN_NER (regional sektor) samarbetsprogram 2017-2020.

Användningen av de nordiska medlen skall ta sin utgångspunkt i det Nordiska regionalpolitiska samarbetsprogrammet 2017-2020

Gränskommittéerna skall aktivt delta i erfarenhetsutbytet med övriga gränskommittéer. Gränskommittéen skall delta i Gränsregionaltforum samt andra former av erfarenhetsutbyte inom ramen för det nordiska samarbetet.

Nordiskt samarbetsprogram för regional utveckling och planering 2017-2020

Nordens gränskommittéer

Kvarkenrådet
Kvarkenrådet är ett nordiskt gränsregionalt samarbetsforum för de österbottniska landskapen i Finland samt Västerbotten och Örnsköldsvik i Sverige som bildar Kvarkenregionen. Kvarkenrådet

Arko-samarbetet (Arvika & Kongsvinger)
ARKO er ett samarbete som har funnits sedan 1967 och är en av de eldsta organisationerna för samarbete över den norsk-svenska gränsen. Arko-samarbetet (Arvika & Kongsvinger)

Nordkalottrådet
Nordkalottrådet omfatter Nordland, Troms og Finnmark fylker i Norge, Lappland i Finland og Norbottens län i Sverige. Nordkalottrådet består af repræsentanter fra erhvervslivet og fra de regionalpolitiske ansvarlige myndigheder i de ovennævnte regioner. Rådet er et grænseregionalt partnerskab imellem myndigheder og erhvervslivet. Nordkalottrådet

Svinesundskommittén
Svinesundskommittén är ett politiskt samarbete mellan svenska och norska kommuner och Østfolds fylkeskommune och Västra Götalands Regionen, vars syfte är att skapa nya möjligheter för affärer, jobb och utveckling mellan länderna. Kommittén jobbar på uppdrag av medlemmarna och Nordiska ministerrådet. Våra fokusområden är blå och grön tillväxt, turism och gränshinder/gränsmöjligheter. Det handlar om att ta vara på vår innovativa gränsregionala miljö och bygga ännu starkare samarbeten mellan företag, akademi och andra offentliga aktörer. Svinesundskommittén

Greater Copenhagen & Skåne Committee
The Greater Copenhagen & Skåne Committee arbetar med att bryta ner gränser mellan kommuner, regioner och länder. Kommittén är en politisk samarbetsplatsform för regioner och kommuner i Østdanmark och Skåne med politiskt fokus på att skapa tillväxt och verksamhet, för att skapa fler jobb, samt på att undanröja gränshinder, som utgör barriärer för tillväxt i regionen. Greater Copenhagen & Skåne Committee

Tornedalsrådet
Tornedalsrådet är en samarbetsorganisation för tornedalskommunerna i Finland och Sverige, samt de kommuner i Norge, vilka gränsar till Tornedalen. Tornedalsrådet

Nordiska Skärgårdssamarbetet
Nordiska skärgårdssamarbetet är ett gränsregionalt myndighetssamarbete som omfattar skärgårdsregionerna i Stockholms, Uppsala och Östergötlands län, i Egentliga Finland och Nyland samt Ålands sex skärgårdskommuner. Organisationen sysslar främst med samarbetsfrågor och upprätthållande av kontakter mellan skärgårdsområden och verksamheten har delfinansierats av Nordiska ministerådet sedan år 1978. Nordiska Skärgårdssamarbetet

Bottenviksbågen
Bottenviksbågen är en kustzon runt Bottenviken i den nordligaste delen av Östersjön. Bottenviksbågen har ett strategiskt läge i skärningspunkten mellan Östersjöområdet och Barentsregionen. Båttenviksbågen kan fungera som länk och mötesplats mellan dessa områden såväl kommunikationsmässigt som socialt, kulturellt och ekonomiskt. Bottenviksbågen

Hedmark Dalarna Samarbete- Gränskommitté
Hedmark Dalarna Samarbete -Gränskommitté är ett gemensamt gränsöverskridande samarbetsorgan för regionala myndigheter/utvecklingsaktörer och kommuner i Hedmark och Dalarna. Gränskommittén drivs av Region Dalarna, Hedmark Fylkeskommune, Länsstyrelsen Dalarna och Fylkesmannen i Hedmark. Organisationerna genomför ett nära samarbete inom prioriterade områden för att främja regional utveckling och tillväxt i regionen. Arbetet bygger på historisk-och kulturell samhörighet och ett gemensamt regionalt utvecklingsintresse och med en förståelse för de utmaningar som finns i det gränsöverskridande samarbetet. Hedmark Dalarna Samarbete- Gränskommitté

MittSkandia
MittSkandia arbetar för att främja gränsregionalt samarbete mellan Helgeland i Norge och Västerbotten i Sverige. MittSkandias huvudprioriteringar är gemensam kommunikationsutveckling, gemensam kompetensutveckling och gränsregionalt näringssamarbete. MittSkandia

Gränskommittén Värmland-Østfold
Gränskommittén Värmland-Østfold arbetar för att stärka och förenkla samarbetet mellan Värmland i Sverige och Østfold i Norge. Kommittén vill utveckla samarbetet i regionen genom att involvera svenska och norska nationella, regionala och lokala myndigheter. Gränskommittén Värmland-Østfold

Nordiska Atlantsamarbetet (NORA)
NORA är en gränsregional kommitté inom Nordiska ministerrådets regionalpolitiska samarbetsprogram, som fungerar som ett mellanstatligt samarbete. Den nordiska förankringen och den projektorienterade arbetsformen ger NORA en god grund för att verkställa transnationellt samarbete baserat på nordiska mål och värden. Nordiska Atlantsamarbetet (NORA)

Mittnordenkommittén
Mittnordenkommittén är ett gemensamt samarbetsorgan inom de mittnordiska regionerna belägna från den ryska gränsen i öst till Atlanten i väst. Mittnordenkommittén samarbetar med avsikt att främja hållbar utveckling och tillväxt i Mittnorden baserad på historisk och kulturell samhörighet och ett gemensamt regionalt utvecklingsintresse. Mittnordenkommittén

Senast ändrad: 30 juni, 2020