Nordisk transport- gruppe er nå etablert!

På et møte på Arlanda i Stockholm 17. januar møttes representanter fra flere nordiske grensekomiteer og fra Nordisk Råd. Initiativet til etablering av en nordisk transporgruppe ble tatt under nordisk grensekonferanse på Tanum Strand i oktober 2016. Nå er gruppen en realitet. De komiteene som er med er Svinesundskomiteen, Grensekomiteen Värmland-Østfold, ARKO, Midt-Skandia, Mittnorden, Kvarkenrådet og Nordkalottrådet.

Et samarbeid med Interreg prosjektet TENTACLE ble etablert. Dette prosjektet er et flaggskip-prosjekt under Østersjøprogrammet og en del av et transportprosjekt-cluster hvor også NSB CoRe og Scandria2Act inngår. 

Elsie Hellström fra Svinesundskomiteen var møteleder og intiativtaker sammen med Alf S. Johansen fra Grensekomiteen Värmland-Østfold som også er med i prosjektet TENTACLE. Kvarkenrådet er forøvrig med i NSB CoRe prosjektet, så samarbeidet med EU er godt etablert innenfor gruppen. Fra Nordisk Råd møtte Lars Tysklind og Irene Johansen sammen med Johan Lindblad fra Nordisk Råds sekretariat.

Arbeidsgruppen vil arbeide videre for å promotere helhetlige nordiske transportløsninger. I dette arbeidet inngår en rekke problemstillinger. Alle komiteene presenterte regionale utfordinringer i sine respektive områder av Norden.

Under diskusjonen var det mange saker som ble berørt og denne listen ble utarbeidet som et innspill til Nordisk Råd:

  • De statlige transport-etatene (verken) starter en dialog kring transport-stråk
  • Dialog og forankring av transport-utfordringene mellom fylker/regioner/landsting
  • Fellees(gemensam) nordisk finansiering/pott i samarbeid med Nordiske Investeringsbanken. Kan dekke utredninger, analyser og planarbeid over grensene
  • Sammenstilling av pågående grensekryssende prosjekter/ideer, dagens prosjekter og initiativ, NORDREGIO kontaktes
  • nordisk innspill til TEN-T foreredes med tanke på revisjon av TEN-Ts kart over prioriterte korridorer og noder.
  • Samsyn rundt metoder for trafikk-prognosemodeller og kost-nytte analyser
  • Felles (gemensam) strategi for Norden, visjoner, helhet og struktur (ikke budjsett-prioriteringer.

Gruppen skal ha nytt møte 1. juni 2017.