Mittnordenkommitténs projekt Baltic energy beviljas EU-finansiering.

Styrkommittén för EU-programmet Botnia-Atlantica prioriterade vid sitt möte igår projektet Baltic Energy där Mittnordenkommittén är projektägare.

Projektet påbörjas den första januari 2012 och löper till halvårsskiftet 2014/2015, med en total budget om 998 000 euro. I partnerskapet ingår från finsk sida Katternö AB, Merinova OY och Österbottens förbund, och på svensk sida Landstinget Västernorrland, Kommunförbundet Västernorrland, Härnösand Energi och Miljö AB samt Länsstyrelsen Västernorrland.

Det övergripande målet med projektet är att visa på nya småskaliga sätt att producera miljöanpassad energi, samt att lyfta fram näringslivets producenter av denna energi, och på så sätt skapa nya marknader för dessa, oftast små- och medelstora företag.

Projektet kommer att fokuseras på tre områden; miljöanpassad kyla och värme, mikroproduktion av el samt energi- och klimatåtgärder.

Mittnordenkommittén ansvarar för projektets genomförande och kommer att rekrytera huvudprojektledare.