Vårmöte

PROGRAM 9 maj

Regional utveckling ur ett landsbygdsperspektiv (land och stad)
– Att skapa regionalt ledarskap och förankring för tillväxt och innovation.

Det blir allt viktigare för regioner att tydligare fokusera finansieringsmedel på aktiviteter som har stor potential för tillväxt genom innovation. Därmed är en central utmaning att skapa regionalt ledarskap och förankring kring valda prioriteringsområdena för innovationsdriven tillväxt och en gemensam vision för de viktigaste utvecklingsåtgärderna. Hur ska vi lyckas se på problemställningar, prioriteringar och åtgärder med samma glasögon?

Under vårmötet diskuteras drivkrafter och förutsättningar för att skapa innovation och tillväxt utifrån en balanserad utveckling mellan land och stad i Mittnorden.

Programmets syfte är att analysera och öka deltagarnas kunskap om teman som tillväxtarbete, regionalt ledarskap och hur flernivåstyrning påverkar genomförande av politik och insatser. Utifrån ett Mittnordiskt perspektiv analyserar deltagarna regionernas olika utmaningar, erfarenheter och goda exempel inom dessa områden och vad vi kan lära oss av varandra.

Målet med programmet är, i linje med Nordiskt samarbetsprogram för regionalutveckling och planering, att bidra till en kunskapsuppbyggnad i Mittnorden genom att lyfta fram konkreta exempel, statistik och policyrelevanta slutsatser.

Program 9 maj


Information