Förstudie om en bredare Mittnordenkorridor

Kontigo har haft i uppdrag av Mittnordenkommittén att föreslå mål, inriktning och omfattning av ett nytt infrastruktur- och kommunikationsprojekt med utgångspunkt i den mittnordiska geografin. Förstudien presenterades åt Mittnordenkommittén i maj och med vissa justeringar godkände kommittén förstudien.
Arbetet fortsätts näst med befintliga partners.

Uppdraget syftade till att:
• Identifiera investeringsbehoven längs korridoren
• Identifiera och beskriva relevanta politiska processer på regional, nationell och EU-nivå
• Ge förslag på gemensamma politiska aktiviteter som stärker den mittnordiska transportkorridorens konkurrensfördelar

Slutresultatet av uppdraget var meningen att presenteras i form av ett ”concept paper” till Östersjöprogrammet.
Projektet bygger vidare på de erfarenheter som gjorts i tidigare NECL projekt och relaterade insatser under de senaste 20 åren. Projektet bygger också vidare på det arbete som drivits inom ramen för insatsen kring vad som kallas Midway Alignment of the Bothnian Corridor.

Kontigo drog därför slutsatsen att två ytterligare uppgifter bör inkluderas i uppdraget: för det första, att se de två olika initiativen (NECL- och Midway Alignment) som en helhet, samt att föreslå hur aktörerna bakom de två korridorerna skall kunna stärka sin samverkan inom ramen för projektets genomförande.
Därpå lyfte Kontigo fyra strategiska frågor, som vi menade att man bör ta ställning till redan innan en eventuell projektansökan kan lämnas in: 
– Vilket är behovet av en ny gränsövergång mot Ryssland?
– Bör vi fokusera en överfart över Östersjön?
– Ett eller flera öst-västliga stråk mot Atlanten och Atlanthamnarna?
– Hur knyter vi samman den nord-sydliga och den öst-västliga korridoren i Sverige?

Stora investeringsbehov i infrastruktur och kommunikationer återstår fortfarande. I princip finns stora kvarvarande behov för snart sagt varje sträcka och objekt längs korridoren. Bara några få av dessa behov är adresserade i nationella investeringsplaner, övriga väntar fortfarande på att få presenteras och diskuteras med nationella myndigheter.

Slutsatsen är att arbetet med en öst-västlig bredare korridor i Mellersta Norden kommer att fortgå länge än. En ytterligare slutsats är att en reguljär flygtrafik i öst-västlig riktning inom korridoren är osannolik utan ytterligare särskilda insatser. De insatser som nämns är en inventering av industrirelationerna för olika delar av området i syfte att urskilja kontaktbehov och ytor som hittills inte uppmärksammats.

Slutligen lämnar Kontigo ett projektförslag som bygger på en koordinerad ansökan till två av EU:s program för gränsöverskridande samarbete, Sverige-Norgeprogrammet och Botnia-Atlanticaprogrammet. De två projekt som man söker resurser för skall inför avslut ha etablerat en EGTC i Mellersta Norden med syfte att långsiktigt och uthålligt etablera en projektoberoende struktur för att driva utvecklingen av kommunikationsinfrastrukturen under en längre tid och i den bredare korridor som består av såväl Mittnordens som Kvarken-Midt-Skandias geografier och med inkluderande av ett finskt stråk mot Karelska näset.